Statut PNTA

Statut PNTA

Rozdzial I. Postanowienia ogólne
   
§ 1. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie (zwane dalej Towarzystwem) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2.Towarzystwo ma swą siedzibę w Krakowie, a terenem jego działania jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§ 3.Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdzial II. Cele i środki działania
   
§ 4. Celami Towarzystwa są:

1) wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy naukowej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi;

2) przyczynianie się do wzajemnego poznania języka, kraju i kultur oraz do rozwoju wszelkich kontaktów i wymiany kulturalnej między społeczeństwami Polski i Niemiec oraz innych krajów;

3) przyczynianie się do zbliżenia społeczeństw polskiego i innych krajów europejskich oraz wspieranie procesów integracyjnych w Europie;

4) wspieranie i umożliwianie czerpania z europejskiego, w tym szczególnie z niemieckiego dorobku naukowego i kulturalnego.

§ 5. Cele Towarzystwa są realizowane w szczególności przez następujące formy działania:
1) działalność stypendialna polegająca na udzielaniu stypendiów na studia i pobyty naukowe w Niemczech i innych krajach europejskich studentom i naukowcom polskim oraz w Polsce studentom i naukowcom z Niemiec i innych krajów. Działalność ta, prowadzona przy współpracy z organizacjami o podobnym charakterze działającymi w krajach europejskich, obejmuje w wypadku stypendystów polskich przede wszystkim przeprowadzanie akcji informacyjnej o stypendiach oraz akcji kwalifikacyjnej, a w wypadku stypendystów zagranicznych organizację ich pobytu w Polsce;

2) działalność naukowa polegająca na organizowaniu:

pobytów naukowych oraz cyklów seminariów i wykładów gościnnych profesorów z krajów europejskich, w tym szczególnie z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i innych uniwersytetach polskich,
konferencji i sympozjów naukowych,
wykładów i seminariów,
indywidualnych i zespołowych programów badawczych;

3) organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych dla Polaków i obcokrajowców ( wykłady, kursy języka polskiego i języków obcych, szczególnie języka niemieckiego, seminaria, wycieczki krajoznawcze);

4) współpraca z organizacjami i instytucjami europejskimi i polskimi o podobnym charakterze w organizowaniu i przeprowadzaniu inicjowanych przez te organizacje przedsięwzięć;

5) prowadzenie działalności wydawniczej (naukowej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, w tym tłumaczenia z języka niemieckiego i innych językow obcych) przyczyniającej się do realizacji celów Towarzystwa;

6) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem na cele statutowe.

Rozdzial III. Prawa i obowiązki Członków Towarzystwa
   
§ 6.1. Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna spełniająca  warunki przewidziane w ustawie "Prawo o Stowarzyszeniach", która akceptuje cele i statut Towarzystwa. O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decyduje Zarząd na podstawie przedłożonego pisemnego wniosku kandydata. Poprzez wystąpienie z wnioskiem o przyjęcie do Towarzystwa kandydat na członka deklaruje swoją akceptację celów i statutu Towarzystwa.

2. Cudzoziemcy zamieszkali poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą stać się członkami Towarzystwa.

3. Wszyscy stypendyści Towarzystwa uzyskują automatyczne zaproszenie wstąpienia do Towarzystwa.

4. Członkowie mają prawo udziału z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków i w zebraniach Zarządu (bez prawa głosu, jeśli nie są członkami Zarządu) oraz udziału w pracach organizacyjnych związanych z działalnością Towarzystwa według zasad ustalanych przez Zarząd. Mogą również występować z wnioskami dotyczącymi programu i działalności Towarzystwa i kierować je do Zarządu lub przedkładać do rozważenia Walnemu Zebraniu Członków.

5. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości nie mniejszej niż minimalna stawka ustalana przez Walne Zebranie Członków.

6. Utrata członkowstwa następuje:

w wyniku śmierci członka;dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa;
wykluczenia z Towarzystwa z powodu nieprzestrzegania statutu czy działania na szkodę Towarzystwa; uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów, uchwała taka musi być potwierdzona przez Walne Zebranie i dopiero z chwilą takiego potwierdzenia nabiera mocy obowiązującej;
zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku.

7. Osoby prawne lub fizyczne zainteresowane działalnością Towarzystwa, finansowym jego wspieraniem i propagowaniem jego celów mogą zostać członkami wspierającymi (bez praw członków zwyczajnych). Członkowie wspierający są przyjmowani na podstawie uchwały Zarządu. Forma i wysokość świadczeń na rzecz Towarzystwa jest uzgadniana między członkiem wspierającym a Zarządem.

Rozdzial IV. Władze Towarzystwa
   
§ 7. Organami Towarzystwa są:

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

§ 8. Walne Zebranie

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Prawo do udziału w nim mają wszyscy członkowie zwyczajni (z głosem stanowiącym) oraz osoby zaproszone (z głosem doradczym). Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz na rok w pierwszym półroczu. O Walnym Zebraniu oraz o jego proponowanym porządku obrad członkowie winni być zawiadomieni pisemnie co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem.

2. Walne Zebranie, z wyjątkiem przypadków wymienionych w Statucie, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu przynajmniej 10 członków Towarzystwa. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego obradom.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie programu i kierunków działania Towarzystwa;
2. przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
3. wybór, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd wybierany jest na okres dwóch lat zwykłą wiekszością głosów, przy czym wybór prezesa powinien poprzedzać wybór reszty Zarządu i następować w oddzielnym głosowaniu; o szczegółowej procedurze dokonywania wyboru Zarządu decyduje Walne Zebranie;
4. uchwalanie zmian Statutu i regulaminu wewnętrznego Towarzystwa;
5. uchwalanie minimalnej wysokości składek członkowskich;
6. podejmowanie innych istotnych dla Towarzystwa uchwał.

4. Na pisemny wniosek, złożony Zarządowi, podpisany przez co najmniej 1/3 członków Towarzystwa, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków najpóźniej w ciągu 6 tygodni od daty przedłożenia wniosku.

§ 9. Zarząd

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje trzyosobowe prezydium, w skład którego wchodzą Prezes i dwóch wiceprezesów, w tym jeden odpowiedzialny za sprawy finansowe.

3. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się przynajmniej raz na trzy miesiące.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Towarzystwa;
2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. ustalanie planów działalności Towarzystwa wcielających w życie statutowe cele Towarzystwa i uchwały Walnego Zebrania oraz kierowanie realizacją tych planów;
4. zarządzanie majątkiem Towarzystwa, ustalanie budżetu i czuwanie nad jego realizacją;
5. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
6. zwoływanie Walnych zebrań Członków;
dobór członków Zarządu w okresie między Walnymi Zebraniami, jeżeli potrzeba taka wynika z rezygnacji któregoś członka Zarządu, lub jeżeli rozszerzający się zakres działań Towarzystwa stawia przed Zarządem nowe, dodatkowe zadania, do wykonania których potrzebne jest poszerzenie jego składu, przy tym zobowiązanie uzupełnienia swojego składu powstaje dla Zarządu tylko wtedy, gdy jest on według statutu niekompletny (mniej niż 3 członków); jednocześnie w skład Zarządu może wchodzić nie więcej niż dwóch członków nie pochodzących z wyboru przez Walne Zebranie;
8. zatrudnianie pracowników niezbędnych do realizacji celów i działań Towarzystwa.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej 3/5 jego członków. W wypadku równego  rozkładu głosów decyzja zostaje odłożona do momentu pełniejszego składu Zarządu, a jeżeli wszyscy są obecni, decyduje głos Prezesa.

§ 10. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i przedstawia Walnemu zebraniu Członków sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Towarzystwa.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6. W razie rezygnacji któregoś z członków Komisji w okresie między Walnymi Zebraniami, Komisja uzupełnia swój skład przyjmując na jego miejsce nowego członka.

§ 11. Komitet Honorowy

W celu polepszenia efektywności i jakości działań Towarzystwa może zostać utworzony Komitet Honorowy Towarzystwa, w którego skład wchodzą wszyscy członkowie honorowi. Do Komitetu Honorowego należeć powinny osobistości świata nauki, kultury i życia publicznego Polski i Niemiec, osoby zasłużone dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich i dla Towarzystwa. Komitet Honorowy jest ciałem o charakterze konsultacyjnym wobec Zarządu i członków Towarzystwa i służy Zarządowi radą w istotnych kwestiach dotyczących działalności Towarzystwa. O nadaniu honorowego członkowstwa decyduje Walne

Rozdział V. Majątek Towarzystwa
   
§ 12.

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz prawa na dobrach materialnych.

2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej i gospodarczej oraz dotacji, subwencji, darowizn i zapisów.

3. Zobowiązania i oświadczenia dotyczące praw majątkowych w imieniu Towarzystwa podejmuje Prezes lub Wiceprezes wspólnie z innym członkiem Zarządu, bądź dwaj inni członkowie Zarządu upoważnieni przez Zarząd.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i Rozwiązanie Towarzystwa
   
§ 13. Zmiany Statutu dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności nie mniej niż 1/3 członków Towarzystwa. Obrady Walnego Zebrania zwołane w II terminie są prawomocne w tym względzie już przy udziale przynajmniej 10 członków.

§ 14.

1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje w wyniku niemożliwości realizacji jego celów.

2. Uchwałę o rozwiązaniu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów, przy obecności ponad połowy członków Towarzystwa.

3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. Likwidację majątku Towarzystwa przeprowadza Zarząd lub wyznaczony przez Walne Zebranie pełnomocnik.

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
ul. Bronowicka 37
30-091 Kraków
Tel.: 0048/12/307 30 41
Tel.: 0048/ 518 158 901
Web: www.pnta.pl
E-Mail: info@pnta.pl
© 2016 PNTA Realizacja: Agencja Interkatywna WebProm